Výše poplatku za komunální odpad

Níže uvádíme "výňatek" z naši vyhlášky obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena:
  a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
  b) z částky 600,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 126.251,- Kč a byly rozúčtovány takto:
  Náklady 126.251,- Kč děleno 185 (170 přihlášených osob na území obce + 15 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 682 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 600 Kč.
 3. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

 

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
  a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se osvobozují:
  a) osoby, které se v průběhu roku nepřetržitě zdržují v zahraničí.
 3. Úleva se poskytuje:
  a) osobě do dovršení 15. let věku ve výši 300,- Kč
 4. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. č 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
 5. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 


​Celé znění naši vyhlášky č. 1/2019 najdete zde.