Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obsah:

 

 1. Základní ustanovení
 2. Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání
 3. Provoz a vnitřní režim školy, docházka do MŠ
 4. Přijímání dětí do MŠ

     Evidence dítěte

            Ukončení předškolního vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání

Stravování v MŠ

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.
 3. Práva a povinnosti dětí - podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 4. Práva a povinnosti zákonných zástupců - podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 5. Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení

            Školní řád Mateřské školy v Příluce upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky;Upravuje podrobnosti provozu a vnitřního režimu školy; upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí a podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

Školní řád je závazný pro zaměstnance školy, děti přijaté do MŠ a pro zákonné zástupce dětí.

Školní řád vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších znění, zejména ze zákona č. 561/2004Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování.

 

2. Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání

 

S účinností od 1.1.2017 podle § 34 odst.1školského zákona platí:

„Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak“.

Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1.9.2017.

Tato povinnost se vztahuje

 • na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Pokud dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • U zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání se nemusí předkládat potvrzení o pravidelném očkování
 • Je – li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v Příluce,  v pracovních dnech začíná docházka v 8,00 hodin a trvá nepřetržitě nejméně 4 hodiny. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.
 • Zákonný zástupce zajistí řádnou docházku dítěte do mateřské školy ve dnech, kdy je dána povinnost předškolního vzdělávání.
 • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba:
  • -  ihned osobně nebo telefonicky informovat mateřskou školu
  • při návratu dítěte ke vzdělávání přinést písemnou omluvenku s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • V případě zdravotních obtíží, které trvají déle než 3 dny, má mateřská škola právo vyžadovat písemné potvrzení od lékaře.
 • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání ředitelce školy (déle než 3 dny nepřítomnosti).
 • V případě, že neomluvená absence překročí 25 hodin, bude tato skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru.  
 • Opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.
 • Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok. V případě odkladu školní docházky trvá 2 roky a je v obou případech bezplatné.
 • Stravné se hradí standardně, pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálně právním odboru.

 

Individuální vzdělávání dítěte.

 

Individuální vzdělávání dítěte je další formou plnění povinnosti předškolního vzdělávání. Pravidla individuálního vzdělávání dítěte jsou upravena v §34b školského zákona, který je ve školském zákoně obsažen s účinností od 1.1. 2017.

 

 • Individuální vzdělávání dítěte se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • I dítě, které se bude vzdělávat individuálně, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem mateřské školy.
 • Zákonný zástupce dítěte o individuální vzdělávání dítěte nežádá, ale uvedený způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání zvolí.
 • Skutečnost, že se dítě bude individuálně vzdělávat, zákonný zástupce dítěte oznámí řediteli mateřské školy, a to za podmínek stanovených § 34b odst.1školského zákona: Pokud se má dítě individuálně vzdělávat převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Jestliže zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání dítěte v průběhu školního roku, pak bude dítě plnit povinnost předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
  • Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 

 • Ředitel mateřské školy (vedoucí učitelka) doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (z RVP PV)
 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a popřípadě doporučí další postup. Přesný termín a způsob ověření si dohodne zákonný zástupce individuálně v září školního roku s vedoucí učitelkou tak, aby se uskutečnilo v období od listopadu do prosince téhož školního roku.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§34b, odst.3 školského zákona), pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, ukončí mateřská škola individuální vzdělávání, po tomto ukončení nelze opětovně dítě individuálně vzdělávat .
 • Zákonný zástupce hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte, avšak s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

3. Provoz a vnitřní režim školy

 

Provoz mateřské školy

 • Provozní doba mateřské školy je pondělí – pátek, od 6.30 do 15.30 hodin.
 • Děti přicházejí do mateřské školy od 6.30 do 8.00 hodin, dojíždějící děti 8.07h(příjezd autobusu), po té je Mateřská škola uzamčena. Dle potřeby lze použít zvonek vedle dveří.
 • Dle individuálních potřeb lze domluvit i pozdější příchod dítěte (den předem, telefonicky či SMS), nesmí však opakovaně omezovat nebo narušovat vlastní vzdělávací proces.
 • Nepřítomnost dítěte rodiče hlásí předem, nepřítomnost z důvodu náhlého onemocnění dítěte nejpozději do 7.30 hodin ráno (stačí SMS p. kuchařce).
 • Odchod po obědě je stanoven na dobu 12.00 – 12.30 hodin.
 • Odchod po odpoledním odpočinku je stanoven na dobu 14.45 – 15.30 hodin. Po dohodě lze dítě vyzvednout i v jinou dobu.
 • Dítě mohou vyzvedávat z MŠ rodiče nebo pověření zástupci na základě sepsané plné moci. Pokud učitelka předá dítě rodičům, zodpovídají oni za bezpečnost dítěte (společné akce, pobyt na zahradě před odchodem domů)
 • Zákonní zástupci nenechávají dítě po příchodu v šatně samotné, předávají ho osobně p. učitelce do třídy.
 • V průběhu dne je škola uzamčena, v případě potřeby použijte zvonek vedle vstupních dveří – je označen.
 • Zákonní zástupci předávají dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne - li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí v mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušení řádu školy.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Učitelky zodpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě může učitelka jen na základě písemného zmocnění.
 • Veškeré informace o mimořádných situacích a připravovaných akcích mateřské školy jsou oznamovány v „ informačním notýsku“ a na nástěnce v šatně dětí, na e-stránkách školy.

 

Organizace provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu

            Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem.

Provoz školy může být přerušen i v jiném období ze závažných důvodů – informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel školy na přístupném místě neprodleně po té, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

4. Přijímání dětí do MŠ

 • Do Mateřské školy v Příluce jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 (7) let, nejdříve však od 2 let.
 • Při přijímání dětí je nutno dodržet podmínky ustanovené § 50zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním; má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu EU. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného státu EU, pokud pobývají na území ČR oprávněně – doklad o oprávněnosti pobytu je zákonný zástupce povinen předložit při zápisu do mateřské školy.
 • Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané.
 • Zápis do mateřské školy je prováděn od 2. do 16.5.
 • O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ve správním řízení ředitel školy podle kritérií. Stanoví místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí do mateřské školy. Právo pro přednostní přijetí mají děti s povinnou předškolní docházkou, děti s trvalým bydlištěm ve spádové obci. Dalším kritériem je věk dítěte.
 • Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita školy.
 • Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží zákonný zástupce ve lhůtě do 30-ti dnů, zveřejněno je pod registračními čísly na dostupném místě ve škole a na www stránkách obce Příluka/ MŠ.

 

            Evidence dětí  

Při zápisu do Mateřské školy předá zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy Přihlášku dítěte a Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: Jméno a přijetí dítěte, rodné číslo, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, státní občanství, telefonické spojení, jméno a příjmení zákonného zástupce i dalších osob, pověřených vyzvedáváním dítěte.

 

            Zdravotní stav dítěte a potvrzení pravidelného očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

            Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefonní číslo, změny zdravotního stavu dítěte,...).

            Informace o dětech jsou využívány pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Ukončení předškolního vzdělávání

Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena automaticky při odchodu do základní školy.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., §35, může ředitel mateřské školy, po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a)     Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

b)    Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.

c)    Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

d)    Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

e)    Na písemnou žádost zákonného zástupce.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

            V MŠ v Příluce se úplata za předškolní vzdělávání, po dohodě se zřizovatelem školy, neplatí.

 

Stravování

Školní stravování se řídí zákonem č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a předpisy HACCP.

Po přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

 Vyjímku mohou zákonní zástupci dítěte žádat na základě lékařského vyšetření. Děti se speciální dietou mohou být stravovány individuálně.

            Při náhlém onemocnění je možné stravu odhlásit do 7.30 h SMS p. kuchařce  (733 473 155), první den nepřítomnosti dítěte si neodhlášenou stravu rodiče mohou vyzvednout do vlastních nádob do 12.30 h ve školní kuchyni. Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit.

            Pitný režim je zajištěn po celý den pobytu dítěte v MŠ.

Jídelní lístek je zveřejňován vždy v pátek na týden dopředu na nástěnce MŠ i na www stránkách obce Příluka/MŠ.

Platby za stravné jsou rodiče i zaměstnanci povinni uhradit do 15. dne měsíce ředitelce MŠ.

 

 

Dvouleté děti v Mateřské škole

Od 1.9.2016 může být do mateřské školy přijato i dvouleté dítě (zákon č. 178/2016 sb., kterým se mění z č.561/2004Sb.).

 

 

 • Ředitel školy dohodne se zákonnými zástupci dítěte, které používá pleny, systém přinášení hygienických potřeb pro dítě do mateřské školy (pleny, vlhčené ubrousky, podložky do postýlky, náhradní oblečení) tak, aby byly k dispozici v dostatečném množství. Přinášení těchto hygienických potřeb je povinností rodičů. Mateřská škola vyčlení prostor pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí.
 • Ředitel školy po dohodě se zákonnými zástupci stanoví způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Ředitel školy domluví se zákonnými zástupci dítěte adaptační režim tak, aby byla provázanost režimu mateřské školy s režimem v rodině (pravidelný denní režim, klid, individuální péče, srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád, určující mantinely dětského jednání).
 • Požadavkem mateřské školy je, aby dvouleté dítě umělo vyjádřit své potřeby (verbálně nebo nonverbálně), aby bylo schopno základních sebeobslužných a hygienických činností, umělo se samostatně najíst, svlékat a oblékat se.

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Zajištění bezpečnosti dětí při příchodu do budovy školy, při odchodu ze školy. Zajištění bezpečnosti proti vniknutí cizí osoby do budovy školy.

Prevence mimořádných událostí.

 

 

Budova mateřské školy je odemčena od 6.30 hod do 8 hodin ráno. Po příjezdu dojíždějících dětí autobusem je budova MŠ uzamčena.

 

 • Rodiče jsou poučeni na zahajovací třídní schůzce na počátku školního roku, a také na vývěsce v šatně po celý rok, aby své dítě nenechávali samotné v šatně, ale předávali ho osobně do třídy přítomné učitelce (rodiče stvrzují toto poučení podpisem na prezenční listině).
 • Děti jsou seznamovány, průběžně je dětem opakováno a důsledně je po nich vyžadováno dodržovat zákaz odcházení samotných dětí do šatny bez vědomí učitelky.
 • Rodiče jsou písemně na vývěsce v šatně vyzváni, aby si své děti vyzvedávali ve třídě a přítomné učitelce vždy oznámili, že si dítě přebírají. Vyzvedávat dítě smí jen osoby pověřené na základě vyplněného „Zmocnění k odvádění dítěte“ a stvrzené podpisem zákonného zástupce dítěte;
 • Dojíždějícím dětem je zajištěn doprovod od autobusu do budovy MŠ, která je po jejich příchodu uzamčena. Odpoledne je zajištěn doprovod dojíždějících dětí na zastávku, dokud nenastoupí do autobusu. Za vlastní přepravu dětí autobusem písemně přebírají odpovědnost rodiče dětí.
 • Za bezpečnost dětí odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte od zákonných zástupců až do doby předání dítěte zákonným zástupcům nebo jimi písemně pověřené osoby (zmocnění k vyzvedávání dítěte).
 • MŠ neumožňuje volný přístup do budovy cizím osobám.

Ke vstupu do budovy pro cizí osoby a návštěvy je určen zvonek vedle dveří. Cizí osoba se může po budově MŠ pohybovat vždy jen s doprovodem zaměstnance MŠ.

V době pobytu dětí mimo budovu školy zajišťuje uzamčení školy přítomná kuchařka.

 

 

 • Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla, se kterými jsou seznamovány na začátku školního roku, průběžně jsou opakovány a uplatňovány.
 • Zákonní zástupci nesou část  odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ - odpovídají za to, co mají děti v šatnách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah poliček a skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, tvrdé bonbony,..). Zaměstnanci mateřské školy nenesou odpovědnost za věci, které do mateřské školy nepatří (cennosti, mobilní telefony, drahé hračky,..)
 • V případě úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměny bezodkladně. Každý úraz je evidován v Knize úrazů.

            „Školní úraz je definován jako úraz, který se dítěti stal při výchovně            vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ.           Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí          ustanovením občanského zákoníku, zejména § 422. Informace MŠMT            ve věci odpovědnosti (č.j.11037/2007 – 22,23 ze dne 22.5.2007) je            v souladu se stanoviskem pojišťoven, a zní: „Kdo je povinen vykonávat    dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled        nezanedbal“.

Školním úrazem není úraz, který se stal po cestě do školy nebo cestou zpět.

Všechny děti jsou pojištěné proti úrazům v době pobytu dítěte v mateřské škole i při akcích školou organizovaných.

K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál školy stanoví ředitel počet učitelů MŠ tak, aby na jednoho pedagoga připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

Všichni zaměstnanci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a jsou zavázáni je dodržovat.

 

Ø  V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností MŠ (je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného zástupce, kteří za dítě plně zodpovídají), za bezpečnost dítěte, které dosud nebylo předáno rodičům, zodpovídá pracovník školy, který byl dohledem pověřen. Po vyzvednutí dítěte rodiči MŠ již nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. č. 64/2005 Sb. (Úrazy dětí, mládeže a studentů). V průběhu akce mají všichni účastníci povinnost dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti, zejména:

 

·         Přihodí-li se někomu úraz, mají všichni možnost si vyžádat první pomoc              u zaměstnanců MŠ.

·         Jedná-li se o akci, kde děti plní úkoly na stanovištích, jsou rodiče i děti                 seznámeni s požadavky a pravidly hry. Bezpečnost účastníků zajišťuje             pověřená osoba.

·         Je-li součástí akce i táborový oheň, je před vlastním zapálením ohně        stanovena osoba, která bude přikládat a zajišťovat dohled nad    ohništěm až do úplného uhašení.

·         Koná-li se akce na zahradě MŠ, jsou rodiče seznámeni se zákazem                    používání herních prvků.

 

 

Do MŠ chodí děti zdravé, bez známek infekce či nemoci. Trvalý kašel, přetrvávající rýma, bolest břicha, zvracení, průjem, zánět spojivek a podobné znaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá zvýšenou teplotu!

 • Nedoléčené dítě, přijímající léky na doléčení, se nepřijímá. Vyjímku tvoří léky, které neléčí akutní onemocnění, potvrzené lékařskou zprávou (popis zdravotního stavu a podrobnosti o podávání léku).
 • Nemocné děti se necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu i na učitelky - MŠ nemá možnosti organizační ani provozní, aby zajistila izolaci dítěte od kolektivu a péči o nemocné dítě.
 • V případě akutního onemocnění dítěte nepodávají učitelky mateřské školy dítěti žádné léky, zajistí mu teplo, tekutiny a klid a neprodleně telefonicky informují zákonného zástupce, který je povinen si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase z mateřské školy.
 • Rodiče jsou povinni informovat MŠ o skutečnostech, týkajících se zdravotního stavu dítěte, které se udály mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz, problémy, které mělo předešlý den nebo noc).
 • Vyskytne-li se v rodině nebo v nejbližším okolí závažné infekční onemocnění (žloutenka, neštovice, spála, salmonela…), ohlásí to zákonný zástupce dítěte MŠ. Po nemoci infekčního charakteru vyplní rodiče „Prohlášení o bezinfekčnosti.“
 • Při výskytu infekčního onemocnění v MŠ, včetně vši dětské, jsou zákonní zástupci dětí neprodleně informováni. Zbavit děti vší je povinnost rodičů. Při hromadném výskytu je informovaný příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).
 • Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz).
 • V celém areálu školy platí zákaz kouření v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb. Platí zde také zákaz vodění psů do areálu mateřské školy.

 

 

Prevence mimořádných událostí

Dle plánovacího kalendáře jsou v MŠ prováděny pravidelné revize elektrického zařízení, elektrických spotřebičů a hromosvodů, revize hasicích přístrojů a hydrantů, revize komínů a spalinových cest, odborná prohlídka kotelny.

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškoleni BOZP a PO, topiči absolvují školení topičů. Jsou vypracovány dokumenty: „Plán opatření školy při vzniku mimořádné události a při vyhlášení krizového stavu“; „Požární poplachové směrnice“; „Požární evakuační plán“, „Traumatologický plán se zásadami první pomoci“.

Děti jsou seznamovány s možností vzniku mimořádných událostí spojených s nebezpečím, je s nimi nacvičována evakuace.

 

 

6. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.

 

Šikana - Definice šikany – za šikanování je považováno, když jedno či více dětí úmyslně a opakovaně ubližuje druhému. Šikana není jednorázový konflikt.

Řešení šikany se řídí Metodickým pokynem MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.1451/2000-51 a metodický pokyn č.j. 2129/2010-28. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody.

            Každý, komu bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, popř. pro nepřekažení trestného činu.

Pokud rodiče informují MŠ o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědná ředitelka MŠ. Při nápravě šikany je potřebná spolupráce rodičů a učitelů. Při jednání s rodiči dbají učitelky na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací.

 

Prevence šikany – důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života. Učitelky ve svém vzdělávacím programu nenásilnou formou a přiměřeně věku dětí a jejich schopnostem pochopit a rozumět dané problematice seznamují s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, tablety), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, výchova k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství, kultur a respektování jednotlivých etnických menšin.

 

 

Minimální preventivní program MŠ v Příluce

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je preventivní působení v mateřské škole. Výchovu ke zdravému způsobu života – tělesnému, duševnímu i sociálnímu – zahrnuje Školní vzdělávací program (ŠVP) MŠ Příluka, vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu (RVP PV) vydaného MŠMT, podle kterého jsou děti v MŠ vzdělávány. Osobní zkušenost a prožitek dítěte dávají vznik základním kompetencím, které mají děti v oblasti zdravého životního stylu a prevence získat. Základní kompetence jsou utvářeny jako znalosti, dovednosti a postoje. Patří sem zejména:

 • Vědět a znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí, co mu škodí; znát důsledky používání některých látek pro zdraví.
 • Rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví.
 • Zajímat se o udržování svého těla ve zdraví; chápat, že zdraví se musí chránit.
 • Napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky (výživa, životospráva).
 • Mít představu o pojmu závislost, o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků).
 • Vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné.
 • Znát pravidla soužití ve skupině.
 • Hodnotit své chování i chování druhých, rozlišit vhodné x nevhodné chování.
 • Mít svůj názor a umět si ho obhájit.
 • Přijímat autoritu.
 • Vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými i kulturními jako přirozený stav.
 • Aktivně přistupovat k problémům, řešit je.
 • Vědět, že je vždy více způsobů a možností řešení konfliktů.
 • Kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad.
 • Přizpůsobit své chování sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role.
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí.

Faktory ovlivňující chování dítěte:

 • Adaptace dětí po příchodu do MŠ – Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, pobyt rodiče s dítětem ve třídě na určitou dobu je vítán, pomáhá k postupnému osamostatňování dítěte.

Začlenění „nových“ dětí do kolektivu probíhá citlivě, dítě je seznámeno s dětmi, s učitelkami i s prostředím, ve kterém se bude pohybovat společně s rodiči (s maminkou). Každý rodič se může přesvědčit, že se jeho dítě v pořádku zapojuje do her a činností. Plačící děti mohou maminky doprovázet do třídy, mohou být přítomny ve výuce. Každé dítě od začátku ví, ke komu se obrátit o pomoc, o radu, kdo mu pomůže, bude mu naslouchat.

 

 • Ø  Společně dohodnutá pravidla vzájemného soužití – od prvních dnů školního roku jsou společně s dětmi tvořena pravidla společného soužití ve třídě, obrazové ztvárnění pravidel máme po celý rok na nástěnce. Tato pravidla jsou připomínána a jejich dodržování je vyžadováno vždy, když jsou překročena. Patří sem zejména:

-       Ve třídě chodíme pomalu;

-       mluvíme potichu;

-       domlouváme se a omlouváme se (i když uděláme něco nechtíc);

-       neničíme hru a práci ostatních;

-       mluvíme slušně, nepoužíváme hrubá slova

-       správně stolujeme.

 

Ø  Věkově smíšená skupina dětí v jedné třídě: heterogenní skupina dětí je přirozenější a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Děti se učí být k sobě ohleduplnější, učí se spolupracovat a vzájemně si pomáhat, naslouchat si. Starší děti se učí být samostatnější, odpovědnější, mladší děti napodobují starší, učí se komunikovat. Starší děti jsou vedeny k pomoci a spolupráci s menšími dětmi.

 

Ø  Psychosociální podmínky

Snahou všech zaměstnanců MŠ je vytvářet bezpečné klima na základě vzájemné důvěry, úcty a empatie, diskrétnosti, solidarity a spolupráce.

Nezbytné je uspokojování základních psychických potřeb – patří sem stálost, řád, smysl, možnost volby a svoboda. V denním režimu je zajištěn pravidelní rytmus a řád, který je přizpůsobován aktuální situaci a individuálním potřebám. Učitelky pracují s nabídkou, ze které si děti „mohou vybrat“ – důležitá je motivace a citlivé usměrňování dětí. Učitelky se snaží o pozitivní hodnocení, optimismus.

Všechny děti mají rovnocenné postavení. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená (nezbytná míra omezení vyplývá z nutnosti dodržování zásad chování a řádu MŠ).

Pobyt v MŠ je pro děti pobytem v přátelském prostředí mezi kamarády, kde jsou uplatňovány principy slušného chování, učitelky respektují individuální potřeby dětí a napomáhají k jejich uspokojování.

 

Ø  Životospráva

Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Mezi jednotlivými podávanými jídly je dodržován vhodný interval (3h). Pitný režim je zabezpečen dostatkem tekutin během dne – čaj, minerální voda, šťáva, džus,…

Děti nejsou nuceny do jídla, je využívána vhodná motivace (soutěž Jedlík, rozdělení porce na menší hromádky, pomoc s rozkrojením velkých soust…).

Každodenně jsou děti venku, činnosti jsou přizpůsobeny počasí (vyjímku tvoří jen mráz pod -10°C, silný vítr a déšť).

Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru školy a na zahradě.

Je respektována výkonnostní křivka dne, individuální potřeby aktivity a odpočinku (dětem, které odpoledne nespí, je nabídnut klidný program – malování, prohlížení knih, doplňování do pracovních a didaktických listů, stavění ze stavebnic).

 

Ø  Rodinná výchova

tvoří základ, na kterém škola staví. Vstřícný postoj rodičů, jejich zájem podporuje zdravý rozvoj dítěte, předává vzorce chování. Naší snahou je dobrá spolupráce s rodiči, v každodenním kontaktu s rodiči se snažíme rizikové prvky chování eliminovat, řešit vzniklé problémy včas.

7. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců upravuje zákon č. 561/2004 Sb., § 21a 22.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

 Práva zákonných zástupců dětí

- na vzdělávání dětí a školské služby podle tohoto zákona,

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje dítěte,

- na informace o dítěti a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského

   zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 

Mezi základní práva zákonných zástupců a jejich dětí, přihlášených k docházce do MŠ v Příluce, patří:

 • Umožnění přístupu během celého dne do MŠ, účast na programech třídy.
 • Právo být vyslechnut a být respektován.
 • Možnost vyjadřovat se k výchovně - vzdělávací práci a programu MŠ.
 • Právo na informace o programu MŠ, o prospívání dítěte v zařízení.
 • Zaměstnanci MŠ mohou odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem, pokud by byly v rozporu s Úmluvou o právech dítěte.

 

Zákonný zástupce je informován prostřednictvím informační nástěnky v mateřské škole, prostřednictvím informačních notýsků a na www stránkách obce Příluka/MŠ.

Každý den při předávání dítěte je zákonnému zástupci umožněno promluvit o nutných záležitostech s učitelkou ve třídě. Zákonný zástupce může také komunikovat s učitelkou nebo vedením školy telefonicky či prostřednictvím e-mailu (ms.priluka@seznam.cz). Lze také domluvit termín osobní schůzky.

 

Kriteria přijímání dětí do MŠ v Příluce:

- přednostně jsou přijímány děti v posledním povinném roce před zahájením školní docházky.

- přednostně jsou přijímány děti s trvalým místem bydliště ve spádovém obvodu školy.

- přednostně jsou přijímány děti ve věku 3 let.

- Při větším počtu uchazečů rozhodne věkové pořadí dětí (přednostně budou přijímány starší děti před mladšími).

            Mateřská škola příjme pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 Povinnosti zákonných zástupců dětí

-       zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy,

-       dodržovat stanovený čas příchodů a odchodů dítěte,

-       ve stanoveném termínu hradit stravné dítěte,

-       informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

-       na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, objednat dítě na vyšetření ve školském poradenském zařízení a dostavit se na ně. Odmítnutí či opakované nedodržení návštěvy poradenského zařízení je škola povinna podle §16, odstavec 9, školského zákona, oznámit tuto skutečnost na příslušný odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).

-       dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

-       oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.“

 

Základní povinností zákonných zástupců v MŠ Příluka je:

 • Omlouvat nepřítomnost dítěte – předem nebo při onemocnění do 7.30 hodin ráno (stačí SMS), děti v povinném předškolním roce omlouvat písemně.
 • Sdělit učitelkám telefonické spojení, na kterém je lze, během pobytu dítěte v MŠ, zastihnout.
 • Sledovat informace v MŠ na nástěnce či v informačním notýsku, zúčastňovat se akcí pro rodiče pořádaných (rodičovské schůzky, vystoupení dětí), dodržovat Školní řád, provozní řád i dohodnutá pravidla mateřské školy a seznámit s nimi i osoby zmocněné k odvádění dětí ze školy.
 • Dodržovat hygienické zásady pobytu dítěte v MŠ:

            - Dítě do MŠ přichází zdravé, bez známek infekce či nachlazení.

            - Rodiče zajišťují vhodné oblečení i obuv dítěte, zodpovídají za výměnu prádla dítěte (tepláky, triko, pyžamo)

            - Dítě nesmí nosit do MŠ cenné předměty (řetízky, hodinky, drahé elektronické hračky) či jiné předměty a látky ohrožující zdraví a bezpečnost dětí.

            - Rodiče se při vstupu do MŠ musí přezouvat.

 • Dítě si nesmí vyzvedávat osoba pod vlivem alkoholu.

 

Práva a povinnosti dětí

 

V mateřské škole jsou dodržována dětská práva dle Úmluvy o právech dítěte a Všeobecné deklarace lidských práv.

 

Dítě má právo:

-       na kvalitní předškolní vzdělávání podle školského zákona, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.

-       Na to, aby bylo vedeno k základům plnění vytyčených klíčových kompetencí dle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, bylo vedeno odbornou pedagogickou působností, mohlo být součástí a spolutvůrcem třídního programu.

-       Na zajištění služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

-       Na akceptování jeho vývojových specifik, na rozvoj a vzdělávání podle jeho individuálních možností a potřeb.

-       Na účast na všech aktivitách školy v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav a zákonný zástupce.

-       Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

-       Na respektování soukromého života své rodiny od zaměstnanců školy. Odpovědnost za dítě nese primárně zákonný zástupce, který rozhoduje o výchově v rodině. Povinností všech osob podílejících se na výchově dítěte je konat veškerou činnost v jeho nejlepším zájmu.

 

Povinnosti dítěte:

-       Dodržovat Školní řád a dohodnutá pravidla ve třídě.

-       Plnit pokyny zaměstnanců školy, které vedou k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou děti opakovaně seznamováni.

-       Respektovat ostatní děti ve třídě.

-       Neprodleně hlásit učitelům každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během jeho pobytu v MŠ.

-       Šetrně zacházet se všemi věcmi a zařízením v mateřské škole, nepoškozovat majetek školy.

 

Děti se v MŠ v Příluce učí chovat podle stanovených pravidel soužitím třídě:

 

-       Chodit pomalu – běhání ve třídě je nebezpečné (ve třídě pouze při TV).

-       Mluvit potichu - zdraví dítěte i ostatních.

-       Domlouvat se - o čemkoli, s kýmkoli.

-       Omlouvat se, když něco provedu, i nechtíc.

-       Mluvit hezky - nepoužívat šeredná slova.

-       Vážit si práce ostatních - neničit, nekazit hru druhých.

-       Uklízet si po sobě (Co si „vyndám“, to si uklidím).

-       Správně stolovat (bezpečnost, hygiena, kultura stolování)

-       Ve školce se máme rádi a jsme všichni kamarádi.

 

 

MŠ dítěti zajišťuje:

 • Pitný režim – možnost kdykoli se napít.
 • Kdykoli použít toaletu.
 • Respektování potřeb dítěte při jídle, dostatek času, nenutí se do jídla.
 • Dopomoc při oblékání a hygieně, popř. při jídle.
 • Nerušený odpočinek dle potřeby dítěte.
 • Možnost kontaktu s kamarády a se sourozenci.
 • Oslovování jménem, jak je zvyklé z domova (ne příjmením).

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou pedagogy i zaměstnanci školy vedeny k šetrnému zacházení se svěřenými hračkami, školními potřebami a školním majetkem, jsou vedeny k ochraně majetku školy.

V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci a požadována oprava či náhrada škody v co nejkratším termínu.

Rodiče jsou povinni v prostorách MŠ zacházet s majetkem školy šetrně, v případě svévolného poškození škodu v plném rozsahu uhradí. Je zakázáno odnášet jakékoliv předměty v majetku školy.

Pedagogické i nepedagogické pracovnice jsou povinny udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy.

 

8. Závěrečná ustanovení

 • Zákonní zástupci dětí i zaměstnanci MŠ jsou povinni se řídit tímto Školním řádem a důsledně ho dodržovat.
 • Řád stanovuje pravidla pro vzájemné porozumění s jasně stanovenými pravidly soužití tak, aby děti vyrůstaly ve zdravém a bezpečném prostředí.
 • Porušování tohoto řádu ze strany zákonných zástupců může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.
 • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem Školního řádu. Na zahajovací třídní schůzce jsou taktéž seznámeni se Školním řádem zákonní zástupci dětí.

 

Aktualizace k 1.9.2017

  

Markéta Boštíková, DiS.

ředitelka MŠ Příluka