Zápis dětí do MŠ - dokumenty

3. 5. 2024 - Zápis dětí do MŠ v Příluce na školní rok 2024/2025

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče IČ: 70990018, Telefon: 461 635 189, mob: 603 734 782, e-mail: ms.priluka@seznam.cz, DS: 29briac

 

Zápis dětí do MŠ v Příluce na školní rok 2024/2025 se uskuteční 3.5. 2024

od 8 do 12 h v budově MŠ - pro osobní podání.

Další možnost podání přihlášky: poštou, datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Přihlášky jsou k vyzvednutí v MŠ.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), §34, odst.3 a 4, v platném znění, stanovuje ředitelka Mateřské školy v Příluce Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Podle těchto kritérií bude ředitelka Mateřské školy postupovat v případech, kdy počet Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Mateřskou školu.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000Sb.). Netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání. (§50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

 

· Přílohy k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ø Kopie rodného listu dítěte

Ø Přihláška dítěte

Ø Doložení řádného očkování dítěte – zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického dětského lékaře (do kolonky listu Přihláška do Mateřské školy). V případě, že dítě není řádně očkováno, doloží zákonný zástupce potvrzení od dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Výsledky Zápisu budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a na www.obecpriluka.cz, záložka MŠ/ aktuality, do 30 dnů.

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Příluce:

Ø Přednostně jsou přijímány děti ve věku 5 – 6 let, v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ (narození od 1.9.2017 – OŠD, 1.9.2018 – 31.8.2019).

Ø Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5 let (narození 1.9.2019 – 31.8.2020) ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.

Ø Přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2020 – 31.8.2021) ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.

Přednostně jsou přijímány děti v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky (narození 1.9.2017 (OŠD), 1.9.2018 - 31.8.2019).

Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5let (narození 1.9.2019 – 31.8.2020).

přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2020 – 31.8.2021).

Ø Děti mladší 3 let (narození od 1.9.2021) budou přijímány při volné kapacitě MŠ. Protože se na každé dítě mladší třech let musí odečítat dvě místa, bude preferováno přijetí dítěte až po třetích narozeninách.

Pomocným kriteriem (1 bod) bude umístění staršího sourozence v MŠ. V případě většího počtu uchazečů a shodnosti bodového hodnocení uchazečů, rozhodne datum narození dětí (přednostně budou přijímány starší děti před mladšími).

 

 

Při dotazech kontaktujte ředitelku MŠ, Markétu Boštíkovou (603734782) nebo pište na ms.priluka@seznam.cz

 

 

 

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE k zápisu do Mateřské školy

 

 

 

DEN MATEK - besídka

4.5. 2023 od 15.30 hod. v MŠ